Våra tjänster

 

Markarbeten

Vi utför arbeten som kräver grävning och schaktning, såväl som arbeten med murar, gångar och plattsättning. Vi ombesörjer asfaltering och projektering för exempelvis parkeringsplatser och liknande områden.

 

 

Grundläggning

Grundläggning kan utföras med olika metoder och val av grundläggningsmetod beror av flera faktorer. Mest betydelsefullt är markens beskaffenhet. Om det är nära till berg eller fast markmaterial, eller om lasterna är små, kan grundläggning ske med hjälp av ytlig grundläggning med platta eller plintar. Vid större laster och djupa jordlager ökar risken för sättningar och brott i marken och då används djup grundläggning med hjälp av pålar eller, för en del fall, markförstärkning där markens egenskaper förbättras för att klara en temporär eller permanent last.

 

 

Infrastruktur

Infrastrukturen byggs för framtiden och AFAB bistår med att projektera anläggningarna så att de motsvarar de högt ställda kraven. Sedan följer vi upp att arbetet blir utfört på rätt sätt under byggtiden, eftersom vi vet att felaktigt utförande kan orsaka höga underhållskostnader. Efter att projektet är färdigbyggd utför vi entreprenadbesiktningar. Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan hantera projekt från idé till slutleverans och garanti. Med involvering som ledord anstränger vi oss för att ta reda på vad våra kunder och samarbetspartners efterfrågar.

 

 

Nya exploateringar

Vårt företag är baserat på tron att våra kunders behov är av yttersta betydelse och hela vårt team är beredda att möta de behov som våra kunder förväntar sig.

 

 

Infiltration

I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. I marken sker naturlig rening av vattnet genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer.

 

 

Ledningsnät

Tillståndsbedömning av ledningar är ett viktigt underlag för att kunna bedöma funktion och kondition för behov av underhåll och förnyelse.