Miljöpolicy

 

 

Genom ständiga förbättringar ska vårt arbete präglas av resurshållning samt att minska och att förebygga risker och föroreningar.

Vi ska vara väl insatta i tillämplig miljölagstiftning och säkerställa att det följs.

 • Miljöansvarig ansvarar för att beställarens, projektens och lagstadgade miljökrav efterlevs.
 • Ersätta eller erbjuda till våra kunder ett miljöanpassat alternativ till alla miljöpåverkande produkter då det är möjligt
 • För märkningspliktiga produkter ska varuinformationsblad lämnas till beställaren innan användning.
 • För att begränsa att miljöskadliga produkter används ska alltid granskning ske innan användning.
 • Förbättra hushållningen med material och energi samt tillse att alla restprodukter lämnas till återvinning om det är möjligt.
 • I första hand använda oss av entreprenörer som aktivt satsar på miljön, samt påverka samtliga leverantörer att använda förpackningsmaterial som är miljövänligt och återvinningsbart.
 • Öka personalens kompetens i miljöfrågor genom utbildning.
 • Ständigt förbättra vår verksamhet ur miljöhänseende.

 

Kvalitetsplan

 

 

AFAB har en väl utarbetad miljö och kvalitetsplan I enlighet med SS EN ISO 9001:2 008 samt AFS 2001:1

Vår kvalitetspolicy omfattar:

 • Våra tjänster skall karaktäriseras av hög kvalitet.
 • Alla inom företaget har del i ansvaret för kvalitén.
 • För märkningspliktiga produkter ska varuinformationsblad lämnas till beställaren innan användning.
 • Vi skall tillfredsställa våra kunders behov och överträffa deras förväntningar.
 • Nyckeln till kundernas förtroende är ständiga och oavbrutna förbättringar.

 

Miljö- och arbetsmiljöplanen omfattar:

 • Arbetsplatsen.
 • Beredskap för olyckor.
 • Miljöbedömning inför arbete i mark.
 • Miljöaspekter.

 

Utbildning:

 • På AFAB genomgår alla medarbetare utbildning enligt årsvis upprättade utbildningsplaner. Denna utbildning syftar till att alltid ha kvalificerad personal tillgänglig.
 • AFAB ansvarar för att personalen har erforderlig utbildning för sin uppgift.